Kamerstuk 33436-24

Amendement van het lid Visser over het direct verlenen van een vergunning voor vijf jaren zonder verlenging ten aanzien van tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 20 maart 2013
Indiener(s): Barbara Visser (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-24.html
ID: 33436-24
Wijzigingen: 33436-31

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt na onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

3a. Na het vijfde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. In afwijking van het vijfde lid, eerste en tweede volzin, wordt de vergunning ten aanzien van woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voor vijf jaren verleend. Deze vergunning kan niet worden verlengd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunning voor de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen wordt gegeven voor de maximale duur van de vergunning, zijnde vijf jaar. De vergunning kan niet worden verlengd.

Visser