Kamerstuk 33436-14

Amendement van het lid Visser over het loslaten van de huurprijsbescherming voor alle verhuur op basis van de Leegstandswet

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Indiener(s): Barbara Visser (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-14.html
ID: 33436-14

37,3 %
62,7 %

50PLUS

SP

CDA

PvdA

D66

PVV

VVD

SGP

GL

PvdD

CU


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt »tiende lid, laatste zin, elfde en twaalfde lid» vervangen door: negende lid.

II

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Ten aanzien van de huur en verhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, is verleend, blijft artikel 232 en titel 4, afdeling 5, onderafdeling 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing, behoudens de artikelen 251, 259, 261, eerste lid, en 264.

2. Onder vernummering van het elfde en twaalfde lid tot negende en tiende lid, vervallen het negende en tiende lid.

3. In het negende lid (nieuw) wordt «het tijdvak waarvoor deze is verleend en de daarin vermelde huurprijs» vervangen door: en het tijdvak waarvoor deze is verleend.

4. In het tiende lid (nieuw) wordt «elfde lid» vervangen door: negende lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de huurprijsbescherming voor alle verhuur op basis van de Leegstandswet losgelaten. Er is geen reden tot regulering omdat de verhuurder zelf niet gebaat is bij te hoge huren.

Visser