Kamerstuk 33402-18

Reactie op verzoek van het lid Van Vliet over de planning pakket Belastingplan 2013

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 7 november 2012
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-18.html
ID: 33402-18

Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2012

De heer Van Vliet heeft tijdens het ordedebat van 6 november 2012 (Handelingen II, 2012/13, nr. 18, Regeling van Werkzaamheden) om een brief gevraagd over de wijze waarop de fiscale plannen uit het regeerakkoord worden verwerkt in het pakket Belastingplan 2013 c.a. op punten zoals de fiscale behandeling van de eigen woning, het niet doorgaan van de forensentaks, het verhogen van de assurantiebelasting, de aanpassingen in de verhuurderheffing et cetera. De heer Van Vliet geeft daarbij aan dat deze brief vergezeld zal moeten gaan door de noodzakelijke nota's van wijziging, bijvoorbeeld op het punt van het intrekken van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer. Naar aanleiding van dit verzoek informeer ik u, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst, als volgt.

Voor een deel is al aan het verzoek van de heer Van Vliet tegemoetgekomen met de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2013. Deze tweede nota van wijziging voorziet in de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord, waarvan de beoogde inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari 2013. Een deel van deze maatregelen was al opgenomen in het amendement Harbers/Plasterk, een amendement dat uitvoering gaf aan het deelakkoord begroting 2013. De maatregelen die in deze nota van wijziging zijn opgenomen zijn:

  • 1. niet invoeren vitaliteitssparen;

  • 2. verhoging van het tarief van de assurantiebelasting;

  • 3. invoering werkbonus;

  • 4. schrappen aftrekbaarheid beloning assurantietussenpersonen.

Het regeerakkoord voorziet met ingang van 1 januari 2013 ook in de verhoging van het tarief van de verhuurderheffing en de introductie van de tijdelijke fiscale aftrekbaarheid van rente over restschulden. Deze wijzigingen worden opgenomen in separate nota’s van wijziging op respectievelijk het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing en het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Zoals de minister voor Wonen en Rijksdienst en ik u bij brief van 5 november 2012 hebben medegedeeld zal de minister de behandeling van het wetvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) en van het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (33 407) met ingang van die datum primair voor zijn rekening nemen. De nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing en het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning worden dan ook in samenwerking met de Minister voor Wonen en Rijksdienst voorbereid. Het streven is erop gericht om deze nota’s van wijziging vandaag aan uw Kamer te doen toekomen.

De intrekking van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer zal per brief aan uw Kamer geschieden. In de eerste ministerraad die heeft plaatsgevonden op 5 november ben ik gemachtigd de Koningin te verzoeken mij te machtigen dit wetsvoorstel in te trekken. Dat verzoek heb ik heden aan de Koningin doen toekomen. Naar verwachting kan de brief uw Kamer nog voor of anders tijdens het wetgevingsoverleg van 9 november 2012 bereiken.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers