Gepubliceerd: 6 september 2012
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33359-1.html
ID: 33359-(R1986)-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 6 september 2012

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Taverne