Kamerstuk 33348-62

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de Minister van Economische Zaken in de op te stellen nationale natuurvisie bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop gewaarborgd wordt dat investeringen en bedrijfsstrategieën ook bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)


18,0 %
82,0 %

Van Vliet

PVV

Klein

CDA

PvdD

GrBvK

Houwers

SGP

VVD

50PLUS

PvdA

GL

SP

GrKÖ

CU

D66


Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 15 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 1.5, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de wijze waarop gewaarborgd wordt dat investeringen in natuur en het opnemen van natuur als integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie of productieketen ook bijdragen aan van het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde van natuur.

Toelichting

In de Rijksnatuurvisie 2014: Natuurlijk Verder wordt door het kabinet ingegaan op groen ondernemerschap: «Groen ondernemerschap speelt een centrale rol in de visie van het kabinet op de toekomstige natuur in ons land. Natuur moet door middel van onder meer duurzame handelsketens en duurzame consumptie en innovatie een vooraanstaand onderdeel worden van groene groei. Dat kan als maatschappelijke partijen investeren in natuur, en het kan door van natuur een integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie of productieketen te maken. De rijksoverheid en de provincies zullen hierbij faciliterend optreden.»

Het wetsvoorstel ziet op een door de Minister vast te stellen nationale natuurvisie, die de hoofdlijnen van het te voeren rijkbeleid inzake natuur bevat. In het wetsvoorstel worden vervolgens een aantal zaken gedefinieerd waar in de nationale natuurvisie bijzondere aandacht aan moet worden besteed. De indiener constateert echter dat het wetsvoorstel er niet in voorziet dat groen ondernemerschap speciale aandacht krijgt in de door de Minister vast te stellen nationale natuurvisie.

Groen ondernemerschap is echter een essentieel onderdeel van wat de indiener verstaat onder modern natuurbeleid, waarbij tegenover de faciliterende opstelling ook een netto rendement voor de natuur moet staan. Zo bereiken we situaties waarin natuur en ondernemerschap met elkaar werken.

Dit amendement ziet er daarom op dat de Minister in de op te stellen nationale natuurvisie bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop gewaarborgd wordt dat investeringen en bedrijfsstrategieën ook bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur. De indiener wil hiermee bewerkstelligen dat écht groen ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Van Veldhoven