Kamerstuk 33348-171

Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gepubliceerd: 1 juli 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-171.html
ID: 33348-171

Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

In deze brief geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die zijn ingediend na de verzending van mijn brief van 30 juni 2015 (Kamerstuk 33 348, nr. 170) over het wetsvoorstel natuurbescherming. Volledigheidshalve heb ik een bijgewerkt overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel, aan het slot van deze brief bijgevoegd.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 162

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. de artikelen 3.14, 3.23, 3.24, 3.28, 3.31 en 7.2

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 28 en voorziet in het vervallen van de landelijke lijst van soorten waarvoor vrijstelling aan grondgebruikers kan worden verleend voor schadebestrijding. In vergelijking met amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 28 is de strekking niet gewijzigd en derhalve is ook mijn oordeel gelijk: ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 163

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. de artikelen 1.3, 3.11, 3.29 en 7.8

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 33 en voorziet in het vervallen van de mogelijkheid voor de instelling van een meldingsplicht bij schadelijke handelingen ten aanzien van de soorten genoemd in de bijlage bij het wetsvoorstel. In vergelijking met amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 33 is de strekking van het amendement niet gewijzigd en derhalve is ook mijn oordeel gelijk: ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 164

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. de artikelen 3.21 en 3.21a (nieuw)

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 29 en voorziet in het beëindigen van de mogelijkheid tot overdracht van het jachtrecht aan erfpachter, vruchtgebruiker of pachter of tot verhuur van het jachtrecht. In vergelijking met amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 29 is de strekking van het amendement niet gewijzigd en derhalve is ook mijn oordeel gelijk: ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 165

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. artikelen 3.20

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 27 en voorziet in een verbod op het uitoefenen van de jacht in het natuurnetwerk Nederland en in bijzondere provinciale natuurgebieden. In vergelijking met amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 27 is de strekking van het amendement niet gewijzigd en derhalve is ook mijn oordeel gelijk: ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 166

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. artikelen 3.12

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 26 en voorziet in de mogelijkheid dat anderen dan faunabeheereenheden faunabeheerplannen kunnen opstellen. In vergelijking met amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 26 is de strekking van het amendement niet gewijzigd en derhalve is ook mijn oordeel gelijk: ik ontraad het amendement.

SUBAMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 167

Indieners: Dik-Faber (CU), Smaling (SP), Van Veldhoven (D66) en Grashoff (GL)

Op: nr. 107

t.a.v. artikelen 3.12 en 3.12a

Dit subamendement strekt ter vervanging van subamendement met Kamerstuk 33 348, nr. 136 en brengt tot uitdrukking dat het faunabeheerplan wordt onderbouwd door trendtellingen. Ook dienen jagers globale aantallen dieren, onderscheiden naar soort, die zij ter onderbouwing van dit afschot hebben geteld, te verstrekken aan de betreffende faunabeheereenheid.

Deze verplichtingen sluiten aan bij wat in de praktijk plaatsvindt en zijn daarom een goede, verduidelijkende aanvulling ten opzichte van hetgeen amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 107 regelt. Ik kan mij vinden in dit subamendement en laat het oordeel aan de Kamer.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 168

Indieners: Dik-Faber (CU), Van Veldhoven (D66)

t.a.v. artikel 1.5

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 109 en is inhoudelijk niet gewijzigd. Derhalve is mijn oordeel gelijk: ik laat het oordeel aan de Kamer.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 169

Indiener: Grashoff (GL)

t.a.v. artikel 1.6a

Dit amendement strekt ter vervanging van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 55 en voorziet net als dat amendement in een bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de inhoud van de provinciale natuurvisie. Amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 169 koppelt dit aan het nakomen van internationale verplichtingen.

Ik wijs erop dat, in het onverhoopte geval dat een provincie in strijd zou handelen met een internationale verplichting, ik op basis van de Provinciewet en de Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten de nodige maatregelen kan nemen. Hoewel ik dus niet verwacht dat dit nodig zal zijn zeg ik wel toe dat ik, nadat goed overleg eventueel geen resultaat heeft opgeleverd, bovenstaande instrumenten in te zetten mocht de situatie daar naar vragen.

Aanvullende regels zoals in dit amendement voorgesteld, zijn tegen die achtergrond niet nodig. Ik ontraad daarom het amendement.

Overzicht amendementen

nr.

Naam indiener (fractie)

Oordeel

15

Van Veldhoven (D66)

Vervangen door nr. 121

20

Graus (PVV)

Ontraden

22

Smaling (SP)

Ontraden

23

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 97

24

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 89

25

Thieme (PvdD)

Ontraden

26

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 166

27

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 165

28

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 162

29

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 164

30

Thieme (PvdD)

Ontraden

31

Thieme (PvdD)

Ontraden

32

Thieme (PvdD)

Ontraden

33

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 163

34

Thieme (PvdD)

Ontraden

35

Smaling (SP)

Ontraden

36

Smaling (SP)

Ontraden

37

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 98

38

Thieme (PvdD)

Ontraden

39

Thieme (PvdD)

Ontraden

40

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Oordeel Kamer

41

Geurts (CDA)

Ingetrokken door indiener

42

Geurts (CDA)

Ontraden

43

Geurts (CDA)

Ingetrokken door indiener

44

Geurts (CDA)

Ontraden

45

Geurts (CDA)

Ontraden

46

Heerema (VVD)

Oordeel Kamer

47

Geurts (CDA)

Ontraden

48

Geurts (CDA)

Ontraden

49

Geurts (CDA)

Vervangen door nr. 105

50

Dijkgraaf (SGP)

Vervangen door nr. 90

51

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 114

52

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

53

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Vervangen door nr. 107

54

Grashoff (Groenlinks)

Ontraden

55

Grashoff (Groenlinks)

Vervangen door nr. 169

56

Grashoff (Groenlinks)

Ontraden

57

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

58

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

59

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

60

Van Veldhoven (D66)

Vervangen door nr. 118

61

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

62

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

63

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

64

Dik-Faber (CU)

Ingetrokken door indiener

65

Dik-Faber (CU)

Ontraden

66

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

67

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

68

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

69

Geurts (CDA)

Ontraden

70

Geurts (CDA)

Vervangen door nr. 94

71

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

72

Klein

Ingetrokken door indiener

73

Smaling (SP)

Ontraden

74

Klein

Ontraden

75

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 109

76

Smaling (SP)

Oordeel Kamer

77

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 136

78

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 112

79

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

80

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

81

Thieme (PvdD)

Ontraden

82

Van Veldhoven (D66)

Oordeel Kamer

83

Dik-Faber (CU)

Ontraden

84

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 110

85

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 91

86

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 120

87

Smaling (SP)

Ontraden

88

Klein

Ontraden

89

Smaling (SP)

Ontraden

90

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

91

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 123

92

Thieme (PvdD)

Ontraden

93

Dijkgraaf (SGP)

Oordeel Kamer

94

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

96

Thieme (PvdD)

Ontraden

97

Smaling (SP)

Ontraden

98

Smaling (SP)

Ontraden

99

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 149

100

Thieme (PvdD)

Ontraden

101

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 157

102

Thieme (PvdD)

Ontraden

103

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 115

104

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 116

105

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

106

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

107

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Oordeel Kamer

108

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

109

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 168.

110

Dik-Faber (CU)

Ontraden

112

Dik-Faber (CU)

Oordeel Kamer

113

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 131

114

Smaling (SP)

Ontraden

115

Thieme (PvdD)

Ontraden

116

Thieme (PvdD)

Ontraden

117

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

118

Van Veldhoven (D66)

Smaling (SP)

Dik-Faber (CU)

Grashoff (GL)

Oordeel Kamer

119

Ouwehand (PvdD)

Oordeel Kamer

120

Smaling (SP)

Ontraden

121

Van Veldhoven (D66)

Smaling (SP)

Dik-Faber (CU)

Grashoff (GL)

Oordeel Kamer

123

Smaling (SP)

Ontraden

124

Van Veldhoven (D66)

Ingetrokken door indiener

131

Smaling (SP)

Grashoff (GL)

Ontraden

136

Dik-Faber (CU)

Smaling (SP)

Van Veldhoven (D66)

Grashoff (GL)

Vervangen door nr. 167

149

Thieme (PvdD)

Ontraden

150

Thieme (PvdD)

Ontraden

157

Thieme (PvdD)

Ontraden

158

Thieme (PvdD)

Ontraden

159

Thieme (PvdD)

Ontraden

160

Thieme (PvdD)

Ontraden

161

Thieme (PvdD)

Ontraden

162

Thieme (PvdD)

Ontraden

163

Thieme (PvdD)

Ontraden

164

Thieme (PvdD)

Ontraden

165

Thieme (PvdD)

Ontraden

166

Thieme (PvdD)

Ontraden

167

Dik-Faber (CU)

Smaling (SP)

Van Veldhoven (D66)

Grashoff (GL)

Oordeel Kamer

168

Dik-Faber (CU)

Van Veldhoven (D66)

Oordeel Kamer

169

Grashoff (GL)

Ontraden

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma