Gepubliceerd: 10 juli 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur burgerlijk recht gemeenten recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33344-9.html
ID: 33344-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2014

Hierbij bericht ik u dat het initiatiefvoorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken (Kamerstukken 33 344) op 4 juli 2014 is bekrachtigd. De wet zal op 15 juli 2014 worden bekend gemaakt in Stb. 2014, 260.

De wet treedt in werking op 1 november 2014 (de eerste dag van de vierde maand na plaatsing in het Staatsblad).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk