Kamerstuk 33330-62

Toezending van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door het departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd

Dossier: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Gepubliceerd: 5 maart 2013
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33330-62.html
ID: 33330-62

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2013

In het debat van 28 februari 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 56, Debat over het niet tijdig verzenden aan de Kamer van een rapport over de vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector) heb ik uw Kamer in antwoord op een vraag van de heer Paulus Jansen (SP) toegezegd een lijst te sturen van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door mijn departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd.

Hierbij ontvangt uw Kamer de gevraagde lijst als bijlage bij deze brief.1

Bij het opstellen van deze lijst van twintig (20) publicaties zijn de volgende afwegingen gemaakt. Het betreft een selectie van publicaties van in 2012 gestarte of lopende onderzoeken met de huursector als hoofd- of als belangrijk subthema gefinancierd door BZK.

Negen (9) van deze publicaties zijn inmiddels gepubliceerd. Daarvan hebben zes (6) publicaties de huursector als hoofdthema. De overige drie (3) bestrijken thema’s als wonen en zorg, verhuisgedrag en studentenhuisvesting.

Verder bevinden zich op de lijst nog elf (11) publicaties van onderzoeken die in de loop van 2013 gereed zullen komen. Hiervan hebben vier (4) publicaties direct betrekking op de huursector. De overige zeven (7) publicaties betreffen onder meer algemene woningmarktonderzoeken die veelal indirect de huursector als onderzoeksthema raken.

Ik hoop hiermee uw Kamer voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok