Gepubliceerd: 21 augustus 2012
Indiener(s): Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33290-16.html
ID: 33290-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den haag, 21 augustus 2012

Hierbij bericht ik u dat ik de Koningin vandaag heb verzocht het voorstel van wet houdende goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd) en de daarbij behorende memorie van toelichting bij Uw Kamer in te dienen.

De bedoelde algemene maatregel van bestuur, het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd, is op 2 augustus jl. tot stand gekomen (Stb. 2012, 361) en bied ik u hierbij aan.1

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp