Kamerstuk 33240-XIII-5

Verslag houdende een vraag en een antwoord

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Gepubliceerd: 5 juni 2012
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XIII-5.html
ID: 33240-XIII-5

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 5 juni 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van der Ham

De adjunct-griffier van de commissie, Peen

Vraag 1

Waarom voldeed het beheers- en controlesysteem (GBCS) niet aan de nauwkeurigheidsvereisten van de Europese Commissie?

Het perceelsregistratiesysteem was onvoldoende actueel en betrouwbaar om te dienen als basis voor de beoordeling van aanvragen van oppervlakte gerelateerde subsidies, zoals eerder gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 29 246, nr. 24).