Kamerstuk 33240-X-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-X-3.html
ID: 33240-X-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2011, en vastgesteld bij de wetten van 26 februari 2011, Stb. 207 respectievelijk 15 september 2011, Stb. xxx, laatstelijk gewijzigd bij de wet van xxx, Stb. xx;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Defensie

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ………,Stb…….Begroting 2011

Bedragen in EUR 1 000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(inclusief NvW nr 11 + Amendement nr 74)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8 199 681

8 258 563

457 309

119 671

120 572

42 290

8 319 352

8 379 135

499 599

– 230 091

– 230 992

– 49 360

                         

Beleidsartikelen

6 473 189

6 532 071

448 263

64 249

64 249

40 590

6 537 438

6 596 320

488 853

– 203 639

– 203 639

– 51 566

                         

20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

270 694

270 694

1 407

48 770

48 770

 

319 464

319 464

1 407

– 137 200

– 137 200

 

21 Commando zeestrijdkrachten

561 898

580 780

13 564

10 962

10 962

 

572 860

591 742

13 564

5 122

5 122

 

22 Commando landstrijdkrachten

1 295 680

1 295 680

15 823

3 547

3 547

 

1 299 227

1 299 227

15 823

– 6 417

– 6 417

 

23 Commando luchtstrijdkrachten

674 040

694 040

9 181

8 068

8 068

 

682 108

702 108

9 181

1 272

1 272

 

24 Commando Koninklijke marechaussee

374 722

374 722

4 652

26 331

26 331

 

401 053

401 053

4 652

882

882

 

25 Defensie Materieelorganisatie

2 148 664

2 168 664

274 367

– 26 626

– 26 626

5 324

2 122 038

2 142 038

279 691

– 154 209

– 154 209

– 20 700

26 Commando Dienstencentra

1 147 491

1 147 491

129 269

– 6 803

– 6 803

35 266

1 140 688

1 140 688

164 535

86 911

86 911

– 30 866

                         

Niet-beleidsartikelen

1 726 492

1 726 492

9 046

55 422

56 323

1 700

1 781 914

1 782 815

10 746

-26 452

-27 353

2 206

                         

70 Geheime uitgaven

2 248

2 248

       

2 248

2 248

       

80 Nominaal en onvoorzien

– 4 516

– 4 516

 

69 687

70 588

 

65 171

66 072

 

– 65 171

– 66 072

 

90 Algemeen

1 728 760

1 728 760

9 046

– 14 265

– 14 265

1 700

1 714 495

1 714 495

10 746

38 719

38 719

2 206

 

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8 089 261

8 148 143

450 239

7 440 616

8 156 410

459 810

– 648 645

8 267

9 571

                   

Beleidsartikelen

6 333 799

6 392 681

437 287

5 696 044

6 402 704

445 598

– 637 755

10 023

8 311

                   

20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

182 264

182 264

1 407

223 487

186 102

3 214

41 223

3 838

1 807

21 Commando zeestrijdkrachten

577 982

596 864

13 564

573 652

590 214

9 876

– 4 330

– 6 650

– 3 688

22 Commando landstrijdkrachten

1 292 810

1 292 810

15 823

1 261 386

1 280 930

21 470

– 31 424

– 11 880

5 647

23 Commando luchtstrijdkrachten

683 380

703 380

9 181

609 073

685 357

13 556

– 74 307

– 18 023

4 375

24 Commando Koninklijke marechaussee

401 935

401 935

4 652

398 677

400 456

6 219

– 3 258

– 1 479

1 567

25 Defensie Materieelorganisatie

1 967 829

1 987 829

258 991

1 573 828

2 029 856

259 981

– 394 001

42 027

990

26 Commando Dienstencentra

1 227 599

1 227 599

133 669

1 055 941

1 229 789

131 282

– 171 658

2 190

– 2 387

                   

Niet-beleidsartikelen

1 755 462

1 755 462

12 952

1 744 572

1 753 706

14 212

-10 890

-1 756

1 260

                   

70 Geheime uitgaven

2 248

2 248

 

6 238

6 238

 

3 990

3 990

 

80 Nominaal en onvoorzien

                 

90 Algemeen

1 753 214

1 753 214

12 952

1 738 334

1 747 468

14 212

– 14 880

– 5 746

1 260

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van … …, Stb….. Begroting 2011

Bedragen in € 1 000

 

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

01

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

       
 

Totale baten

352 098

393 811

41 713

407 982

 

Totale lasten

352 098

352 588

490

387 570

 

Saldo van baten en lasten

0

41 223

41 223

20 412

         

 

 

Totale kapitaalontvangsten

60 000

225

– 59 775

17 881

 

Totale kapitaaluitgaven

111 000

78 884

– 32 116

60 434

           

02

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed

Defensie

       
 

Totale baten

233 105

208 000

– 25 205

260 565

 

Totale lasten

233 785

215 390

– 18 395

265 413

 

Saldo van baten en lasten

– 680

–7 390

– 6 810

– 4 848

           
 

Totale kapitaalontvangsten

69 201

73 647

4 446

31 684

 

Totale kapitaaluitgaven

73 869

74 758

889

36 243

           

03

Baten-lastendienst Paresto

       
 

Totale baten

112 586

88 526

– 24 060

113 216

 

Totale lasten

112 586

89 267

– 23 319

110 912

 

Saldo van baten en lasten

0

– 741

– 741

2 304

         

 

 

Totale kapitaalontvangsten

760

249

– 511

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1 449

2 941

1 492

1 604