Kamerstuk 33240-IXB-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-IXB-3.html
ID: 33240-IXB-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb.216, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ... 2012, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb...

Begroting 2011

Ministerie van Financiën (IXB)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. ISB

Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting en ISB-EFSF 2011

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 425 847

118 627 293

 

386 921

6 142 520

 

– 142 748

– 3 151 533

                     
 

Beleidsartikelen

 

9 272 380

118 611 594

 

354 417

6 139 062

 

– 119 167

– 3 155 033

01

Belastingen

3 613 721

3 613 721

113 588 164

– 57 259

– 57 259

1 872 143

– 268 147

– 268 147

– 4 432 302

02

Financiële markten

78 169

78 169

394 960

– 493 823

15 580

87 146

– 2 708 470

– 5 874

– 17 839

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

645 857

3 339 457

4 170 414

303 598

– 177 402

4 202 789

– 40 500

231 500

1 274 460

04

Internationale financiële betrekkingen

3 404 311

1 989 774

128 937

73 718 702

541 929

– 18 316

13 610 000

0

3 460

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 136

134 580

104 050

3

20 003

0

90

– 69 910

20 588

07

Beheer materiële activa

94 268

94 268

219 138

11 404

11 404

– 4 700

– 7 056

– 7 056

– 3 400

08

Begrotingsbeleid en regeldruk

22 411

22 411

5 931

162

162

0

320

320

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

153 467

15 699

 

32 504

3 458

 

– 23 581

3 500

09

Algemeen

149 337

149 337

15 699

3 175

3 175

3 458

6 583

6 583

3 500

10

Nominaal en onvoorzien

4 130

4 130

0

29 329

29 329

0

– 30 164

– 30 164

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 670 020

121 618 280

 

9 709 103

121 161 723

 

39 083

– 456 557

                     
 

Beleidsartikelen

 

9 507 630

121 595 623

 

9 566 204

121 138 975

 

58 574

– 456 648

01

Belastingen

3 288 315

3 288 315

111 028 005

3 528 988

3 394 668

109 815 639

240 673

106 353

– 1 212 366

02

Financiële markten

– 3 124 124

87 875

464 267

– 5 707 805

136 824

906 597

– 2 583 681

48 949

442 330

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

908 955

3 393 555

9 647 663

1 027 232

3 603 150

9 925 613

118 277

209 595

277 950

04

Internationale financiële betrekkingen

90 733 013

2 531 703

114 081

91 240 415

2 286 737

127 715

507 402

– 244 966

13 634

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 229

84 673

124 638

1 099 920

30 030

141 642

– 10 850 309

– 54 643

17 004

07

Beheer materiële activa

98 616

98 616

211 038

– 114 310

93 107

214 925

– 212 926

– 5 509

3 887

08

Begrotingsbeleid en regeldruk

22 893

22 893

5 931

22 128

21 688

6 844

– 765

– 1 205

913

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

162 390

22 657

 

142 899

22 748

 

– 19 491

91

09

Algemeen

159 095

159 095

22 657

149 352

142 899

22 748

– 9 743

– 16 196

91

10

Nominaal en onvoorzien

3 295

3 295

0

– 7 300

0

0

– 10 595

– 3 295

0

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijns teeds naar boven afgerond.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van ......., Stb .....

Begroting 2011

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

(x € 1000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Domeinen Roerende Zaken

     
       

Totale baten

15 381

17 292

1 911

Totale lasten

15 375

14 695

– 680

Saldo van baten en lasten

6

2 597

2 591

       

Totale kapitaalontvangsten

0

303

303

Totale kapitaaluitgaven

– 494

– 866

– 372

Begroting 2011

Baten-lastendienst Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf

(x € 1000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgstelde begroting

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

     
       

Totale baten

22 870

24 840

1 970

Totale lasten

22 731

21 222

– 1 509

Saldo van baten en lasten

139

3 618

3 479

       

Totale kapitaalontvangsten

24 000

7 639

– 16 361

Totale kapitaaluitgaven

– 24 695

1 649

– 23 046