Kamerstuk 33204-9

Amendement van het lid Keijzer over een voorhang voor de AMVB waarbij het percentage van de vermogensinkomensbijtelling wordt vastgesteld

Dossier: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Gepubliceerd: 27 september 2012
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-9.html
ID: 33204-9
Wijzigingen: 33204-12

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 27 september 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I komt onderdeel A te luiden:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt na «inkomen» ingevoegd: en vermogen.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

II

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «inkomen»ingevoegd: en vermogen.

2. Aan het derde lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende: De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur, die betrekking heeft op het in het tweede lid bedoelde vermogen, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

B

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «inkomen»ingevoegd: en vermogen.

2. Aan het tweede lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende: De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur, die betrekking heeft op het in het eerste lid bedoelde vermogen, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een lichte voorhang voor de amvb’s waarbij het percentage voor de vermogensbijtelling wordt vastgesteld. De voorhang is aangevuld met de mogelijkheid voor de kamers om niet in te stemmen met het ontwerpbesluit. Indien een der kamers besluit niet in te stemmen met het ontwerp, dient de minister zes weken te wachten alvorens een nieuw ontwerp aan de kamers kan worden aangeboden.

Keijzer