Kamerstuk 33182-6

Amendement van het lid Schouten over het introduceren van het bestuursmodel van een gemengd bestuur als keuze voor de pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 24 april 2012
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-6.html
ID: 33182-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 24 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 99 «of een onafhankelijk bestuur» vervangen door: , een onafhankelijk bestuur of een gemengd bestuur.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt na artikel 101 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 101a. Samenstelling en taakverdeling gemengd bestuur

  • 1. Het gemengd bestuur van een pensioenfonds bestaat uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders.

  • 2. Het gemengd bestuur heeft ten minste twee uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn niet directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het pensioenfonds.

  • 3. Voor de zetelverdeling van de niet uitvoerende bestuurders zijn de artikelen 100 en 102 van overeenkomstige toepassing.

  • 4. Bij de statuten van een pensioenfonds met een gemengd bestuur wordt bepaald dat de bestuurstaken worden verdeeld over niet uitvoerende bestuurders en uitvoerende bestuurders. Artikel 104, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de taken van de niet uitvoerende bestuurders. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. Niet uitvoerende bestuurders zijn natuurlijke personen.

  • 5. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

  • 6. Bij of krachtens de statuten kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten over zaken die tot zijn onderscheidenlijk hun taak behoren. Bepaling krachtens de statuten geschiedt schriftelijk.

III

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 103 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het intern toezicht bij een pensioenfonds met een gemengd bestuur wordt uitgeoefend door de niet uitvoerende bestuursleden.

IV

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 115, eerste lid, na «een paritair bestuur» ingevoegd: of een gemengd bestuur.

V

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 110 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst komt de aanduiding «1.» te staan.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt « of» vervangen door «,» en wordt na «door een visitatiecommissie» ingevoegd: of door de niet uitvoerende bestuurders indien de bestuurstaken worden verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Indien het intern toezicht wordt uitgeoefend door niet uitvoerende bestuurders is artikel 129a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 110a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Dit amendement beoogt naast een paritair bestuur en een onafhankelijk bestuur, het bestuursmodel van een gemengd bestuur als keuze voor de pensioenfondsen te introduceren.

In het wetsvoorstel is een gemengd bestuur, het zogenaamde one tier board niet opgenomen als bestuursmodel. Het doel van dit amendement is dat pensioenfondsen alsnog de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor het bestuursmodel van het one tier board. Voor het draagvlak is het noodzakelijk dat de belanghebbenden zoals de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden goed zijn vertegenwoordigd en zeggenschap hebben. Het one tier board is een bestuursmodel dat hiervoor een goede mogelijkheid biedt. In het one tier board bestuursmodel hebben de belanghebbenden bovendien ook belangrijke goedkeuringsbevoegdheden. Zodoende kunnen zij de toezichthoudende rol vervullen. Daarnaast past het one tier board bestuursmodel binnen de huidige principes voor goed pensioenfondsbestuur.

Schouten