Kamerstuk 33182-49

Amendement van het lid Omtzigt over het wegnemen van bestaande medezeggenschapslacunes van de ondernemingsraad bij pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 27 mei 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-49.html
ID: 33182-49

72,7 %
27,3 %

D66

SGP

CDA

SP

CU

PvdA

PvdD

GL

50PLUS

VVD

PVV


Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 27 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

Aan artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit:

  • a. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

  • b. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds;

  • c. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, voor het deel van de pensioenovereenkomst dat niet verplicht door dat bedrijfstakpensioenfonds hoeft te worden uitgevoerd;

  voor zover hetgeen in de pensioenovereenkomst is of wordt bepaald overeenkomt met hetgeen in pensioenovereenkomsten van alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen is of wordt bepaald.

  Het tweede tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om bestaande medezeggenschapslacunes van de ondernemingsraad bij pensioenfondsen weg te nemen. Het amendement voorkomt dat er besluiten worden genomen over het pensioen zonder medezeggenschap ten aanzien van drie specifieke situaties bij pensioenfondsen.

Het amendement waarborgt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt bij de totstandkoming van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds (onderdeel a). Bij pensioenovereenkomsten die worden ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling heeft de ondernemingsraad al instemmingsrecht. Dat ontbreekt bij de pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds. Dit amendement brengt de medezeggenschap bij uitvoerders in evenwicht. Na de onderbrenging van de pensioenovereenkomst bij het ondernemingspensioenfonds is de medezeggenschap die geldt bij dat pensioenfonds van toepassing.

Het amendement geeft de OR ook instemmingsrecht bij niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (onderdeel b). Dat is een vergelijkbare situatie als de onderbrenging bij de pensioenovereenkomst. Het instemmingsrecht ziet op voorgenomen besluiten van de ondernemer tot vrijwillige aansluiting en vertrek. De ondernemer die de pensioenovereenkomst die geldt bij het niet verplicht gestelde pensioenfonds wil overeenkomen met zijn werknemers of die pensioenovereenkomst wil intrekken door de aansluiting te beëindigen moet dat voornemen ter instemming voorleggen aan de ondernemingsraad. Beide besluiten beïnvloeden het pensioen van werknemers van de onderneming en zijn nu zonder medezeggenschap van de werknemers die het betreft. Aanspraakgerechtigden zijn na aansluiting bij een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds mogelijk niet vertegenwoordigd in het medezeggenschapsorgaan van dat pensioenfonds.

Onderdeel c geeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van de ondernemer die deelneemt aan een verplicht gestelde pensioenregeling maar uitsluitend voor zover de pensioenovereenkomst niet verplicht is gesteld. Een voorbeeld daarvan is een excedentregeling die ook kan worden uitgevoerd door een verzekeraar. Ook in dit geval heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over zowel vaststelling als intrekking. Het instemmingsrecht is bij verplicht gestelde pensioenfondsen dus beperkt tot dat deel van de pensioenovereenkomst dat niet verplicht is (onderbrenging en exit).

Om bovenstaande redenen is het van belang dat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt ten aanzien van genoemde besluiten.

Omtzigt