Kamerstuk 33182-45

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 38 over instemmingsrecht voor ondernemingsraden

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 23 mei 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-45.html
ID: 33182-45
Origineel: 33182-38
Wijzigingen: 33182-48

Nr. 45 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38

Ontvangen 23 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 23, vierde lid, vervalt.

II

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

In artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de ondernemingsraden wordt «een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering,» vervangen door: een pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, met uitzondering van de in artikel 2, tweede lid, van die wet bedoelde gelijkgestelde rechtsbetrekkingen, een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van die wet met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioeninstelling uit een andere lidstaat, steeds als bedoeld in artikel 1 van die wet, met een verzekeraar met een zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder c, van die wet, dan wel met een pensioenfonds dat een ontheffing heeft verkregen als bedoeld in artikel 212, tweede lid, van die wet,.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om het medezeggenschapstekort van de ondernemingsraad bij de pensioenovereenkomst aan te pakken en de medezeggenschap van de ondernemingsraad ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst in het geval die is of wordt ondergebracht bij een verzekeraar of een pensioenuitvoerder die thans in artikel 23 lid 4 van de Pensioenwet staat vermeld te waarborgen.

Ook waarborgt dit amendement dat de OR instemmingsrecht heeft indien de onderneming een nieuw pensioenfonds opzet.

Omtzigt