Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0Aa

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde wordt «het tweede of vijfde lid» vervangen door: het tweede, vijfde of zevende lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Het college kan besluiten dat een gehuwde, alleenstaande, alleenstaande ouder of meerderjarig kind als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2 of onder 3, niet tot het gezin behoort indien onevenredig bezwarende individuele omstandigheden daartoe noodzaken.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken op de huishoudinkomenstoets. Het huidige regime van de huishoudinkomenstoets biedt te weinig ruimte voor beleidsvrijheid van gemeenten. Deze strikte opzet van de huishoudinkomenstoets ontneemt gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te bieden, bijvoorbeeld voor niet-uitkeringsgerechtigden die anders door de huishoudinkomenstoets niet onder de Wet Werken naar Vermogen en de bijbehorende ondersteuning door gemeenten vallen.

Ortega-Martijn