Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN AZMANI

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 30% van de mensen in de bijstand een ontheffing van de arbeidsplicht heeft;

overwegende dat van de circa 355 000 mensen in de bijstand circa 40% langer dan vijf jaar en circa 20% langer dan tien jaar van dit laatste vangnet gebruik maakt;

voorts overwegende dat het laatste vangnet alleen bij diegenen terecht moet komen die deze echt nodig hebben waardoor het noodzakelijke draagvlak onder het stelsel van sociale zekerheid stand zal houden;

verzoekt de regering, inzicht te verschaffen in de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de bevoegdheid om mensen tijdelijk te ontheffen van de arbeidsplicht in de WWB en daarbij in ieder geval na te gaan of bepaalde groepen automatisch, zonder aanvraag, een dergelijke ontheffing of vrijstelling krijgen en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Azmani