Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de nieuwe Wajong het vinden en behouden van werk centraal staan en dat deze wet een meer activerend karakter heeft dan de oude Wajong;

overwegende dat iemand die (meer) wil en kan gaan werken, niet moet worden belemmerd en dus de mogelijkheid moet worden geboden om vrijwillig over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajong;

constaterende dat de Wajong reeds de mogelijkheid bevat om bij Algemene Maatregel van Bestuur een vrijwillige overstap naar de nieuwe Wajong mogelijk te maken, maar dat daar vooralsnog geen gebruik van wordt gemaakt;

verzoekt de regering, om een Algemene Maatregel van Bestuur te treffen die een vrijwillige overstap van de oude Wajong naar de nieuwe Wajong mogelijk maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Dijkgraaf