Nr. 48 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal SW-medewerkers niet evenredig over de gemeenten is verdeeld;

constaterende dat er in de regio's waar een bovengemiddeld aantal SW-medewerkers werkzaam is ook een verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen bestaat ten opzichte van het landelijk gemiddelde;

overwegende dat gemeenten in deze regio's een extra zware opgave hebben als het gaat over het aan het werk helpen van mensen en uitzicht bieden op volwaardige participatie;

overwegende dat de herstructureringsfaciliteit een tijdelijke faciliteit is waar bovendien alle gemeenten aanspraak op kunnen maken;

verzoekt de regering, extra aandacht te schenken aan deze regionale problematiek en de Kamer te informeren over oplossingsrichtingen voor deze extra zware opgave op de regionale arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer