Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VII wordt na onderdeel F een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Aan hoofdstuk 4 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4.5 Quotumverplichting

Artikel 42a Quotumverplichting werkgever

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat een werkgever, die behoort tot een in die maatregel aangewezen tak van bedrijf of beroep of gedeelte daarvan, dan wel onderdeel van de openbare dienst, of tot een bepaalde categorie verplicht is er voor zorg te dragen dat het aantal bij hem in dienst zijnde werknemers met een structurele functionele beperking ten minste 5% is van het totaal van de bij hem in dienst zijnde werknemers.

 • 2. Onder werknemer met een structurele beperking wordt verstaan: de werknemer, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

 • 3. Bij de berekening of op een bepaalde datum door een werkgever wordt voldaan aan een op grond van het eerste lid opgelegde verplichting blijven buiten beschouwing die werknemers die op die datum en in de 104 aan die datum voorafgaande weken wegens ziekte of gebreken geen arbeid hebben verricht bij die werkgever. Voor het bepalen van de periode van 104 weken, bedoeld in de eerste zin, worden perioden gedurende welke wegens ziekte of gebreken geen arbeid werd verricht samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

 • 4. Voor zover een werkgever niet voldoet aan een op grond van het eerste lid opgelegde verplichting, is hij periodiek een door het UWV vast te stellen geldelijke bijdrage verschuldigd, afgestemd op het aantal werknemers dat een werkgever in dienst zou moeten nemen om aan een op grond van het eerste lid opgelegde verplichting te voldoen.

 • 5. De bijdrage wordt door de rijksbelastingdienst bij wege van aanslag geheven en ingevorderd, met overeenkomstige toepassing van de voor de heffing en de invordering van de inkomstenbelasting geldende regels. De heffingen komen ten gunste van het Rijk.

 • 6. In de maatregel, bedoeld in het eerste lid:

  • a. kan worden bepaald dat het eerste lid ook geldt indien de werkgever arbeid laat verrichten in een onderneming, waarin werknemers werkzaam zijn, die de beperkingen bezitten als bedoeld in dit artikel.

  • b. kan worden geregeld in hoeverre werknemers met wie een arbeidsduur is overeengekomen die korter is dan de normale arbeidsduur, worden meegeteld bij de berekening of wordt voldaan aan een op grond van het eerste lid opgelegde verplichting;

  • c. kan de berekening van de in het vierde lid bedoelde geldelijke bijdrage nader worden geregeld;

  • d. kunnen regels worden gesteld omtrent een door de werkgever te voeren administratie waaruit kan worden afgeleid welke dienstbetrekkingen met arbeidsgehandicapte werknemers bestaan;

  • e. kunnen regels worden gesteld voor ontheffing van de verplichting op grond van het eerste lid.

Toelichting

De doelstelling van het wetsvoorstel WWNV om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen bij een reguliere werkgever. Werkgevers zijn de cruciale factor om daadwerkelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel is de inzet van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen geheel vrijblijvend voor werkgevers. Het gaat daarbij om dezelfde werknemers waarvoor een werkgever de arbeidsgehandicapte korting kan toepassen.

Duitsland kent een succesvol systeem om mensen met een arbeidsbeperking te laten werken bij een reguliere werkgever. Duitsland heeft een quotumverplichting ingevoerd van vijf procent voor bedrijven met meer dan 19 medewerkers. Voldoet een bedrijf niet aan zijn quotumverplichting, dan moet het – afhankelijk van de mate van tekortschieten – een bijdrage betalen. Het Duitse systeem kent daarnaast verschillende subsidies en voorzieningen voor werkgevers.

Analoog aan het succesvolle voorbeeld van Duitsland, voorziet dit amendement erin dat mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk kansen worden geboden op regulier werk. Er zijn extra maatregelen nodig, om de ambitie daadwerkelijk te realiseren dat mensen met een arbeidsbeperking op grote schaal aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Met dit amendement wordt een quotum van 5% ingevoerd voor middelgrote en grote bedrijven (de categoriebepaling wordt nader bepaald). Middelgrote bedrijven kunnen ook aan dit quotum voldoen wanneer deze werkzaamheden uitbesteden aan sociale ondernemingen, die voor het overgrote deel werken met mensen met arbeidsbeperkingen. Voor de jaarlijkse bijdrage wordt uitgegaan van 5000 euro per arbeidsgehandicapte die het bedrijf te weinig in dienst heeft. De opbrengsten van de bijdragen komen ten gunste van het Rijk, zodat ze kunnen worden bestemd voor de Wnvv uitkering en het participatiebudget.

Hamer