Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 13 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0Aa

Artikel 4, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, onder 1°, wordt na «een geldig indicatiebesluit» een zinsnede ingevoegd, luidende: of een aanspraak op een voorziening, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning,.

2. In onderdeel a, onder 2°, wordt na «het indicatiebesluit» een zinsnede ingevoegd, luidende: of de aanspraak.

3. In onderdeel a, onder 3°, wordt na «het indicatiebesluit» een zinsnede ingevoegd, luidende: of de aanspraak.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om mensen die mantelzorg verlenen aan mensen met een WMO-indicatie uit te zonderen van de huishoudinkomenstoets. Het wetsvoorstel leidt er toe dat de mensen met een arbeidsvermogen tot 80% ook onder de huishoudinkomenstoets zoals die nu binnen de WWB van toepassing is gaan vallen. De huidige uitzondering in de WWB voor mantelzorg is echter beperkt tot de AWBZ. Hierdoor valt het verlenen van mantelzorg aan mensen met een gemeentelijke WMO-indicatie niet onder de uitzondering van de huishoudinkomenstoets.

Met de invoering van de Wet werken naar vermogen vallen straks ook mensen met een arbeidsbeperking die een arbeidsvermogen tot 80% hebben onder de huishoudinkomenstoets, terwijl deze groep zich kenmerkt door een grotere zorgbehoefte die vaak wordt vervuld door bijvoorbeeld de ouders. De beperking van de uitzondering van de huishoudinkomenstoets tot een AWBZ-indicatie wordt hiermee nijpender. Daarnaast zal als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ meer zorg onder de WMO gaan vallen. Als de huishoudinkomenstoets er toe leidt dat mensen geen mantelzorg meer kunnen verlenen aan hun thuiswonende jongeren met een arbeidsbeperking, zal dit uiteindelijk tot extra kosten leiden voor gemeenten op het gebied van de zorg. Gemeente krijgen met dit amendement betere mogelijkheden om integraal beleid te voeren. Gemeenten worden namelijk in staat gesteld om hogere zorgkosten te vermijden door mantelzorg mogelijk te maken

Ortega-Martijn