Gepubliceerd: 1 september 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-192.html
ID: 33161-192

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 2 september 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 30 september 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 1 oktober 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2014

Hierbij zend ik u het ontwerpbesluit advisering beschut werk1.

Voor de inhoud van dit besluit verwijs ik u naar het bijgevoegde besluit en de ontwerpnota van toelichting.

De beoogde inwerkingtreding van dit besluit is 1 januari 2015. Hiervoor is aangesloten bij de inwerkingtredingdatum van de Invoeringswet Participatiewet.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet), en biedt uw kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het besluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan de beide Kamers der Staten-Generaal is overlegd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma