Gepubliceerd: 30 juni 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-191.html
ID: 33161-191

Nr. 191 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2014

Op 17 februari 2014 zond ik uw Kamer mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief over onder meer voorzieningen voor mensen met een auditieve handicap (Kamerstuk 33 161, nr. 137). In die brief is u toegezegd dat wij in samenwerking met de VNG nagaan of de centrale inkoop en landelijke coördinatie van de tolk gebarentaal voor de leefsituatie, die per 1 januari wordt overgeheveld vanuit de Awbz naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kan worden uitgebreid met de tolk gebarentaal voor het werkdomein in het kader van de Participatiewet.

De VNG heeft aangegeven de tolk gebarentaal voor het werk in het kader van de Participatiewet ook landelijk te kunnen en willen (laten) uitvoeren. De leden van de VNG hebben op de algemene ledenvergadering van 18 juni jongstleden hiermee ingestemd. Het feit dat het hier gaat om een beperkte gebruikersgroep heeft hierbij meegewogen. Ook sluit deze keuze aan bij de wensen van organisaties voor doven en slechthorenden. Organisaties voor doven, slechthorenden en tolken gebarentaal worden betrokken bij de verdere uitwerking.

De doventolkvoorziening voor mensen die werkzaam zijn in de Sociale werkvoorziening is op dit moment onderdeel van de financiering voor de Wsw en wordt geregeld door de gemeente of het sw-bedrijf. De leden van de VNG zijn erover geïnformeerd dat de VNG met Cedris zal onderzoeken hoe deze voorziening nu wordt ingezet en ervaren. Daarbij wordt bezien of het op termijn ook wenselijk is om hiervoor aan te sluiten bij de centrale inkoop die de VNG nu uitwerkt.

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die niet standaard beschikbaar zijn binnen een bedrijf (de zogenoemde meeneembare voorzieningen), bijvoorbeeld orthopedische werkschoenen, specifieke bureau- en werkstoelen, of brailleapparatuur.

Omdat het ook hier gaat om een klein aantal gebruikers en veelal zeer specifieke producten, hebben de leden van de VNG eveneens besloten om deze voorzieningen landelijk te coördineren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma