Nr. 164 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal beschikbare plaatsen in de sociale werkvoorzieningen wordt afgebouwd en dat de doelgroep van de SW-bedrijven in beginsel aangewezen is op beschut werk of op reguliere werkgevers;

overwegende dat de afbouw van deze plaatsen geen gelijke tred houdt met de introductie van de voorgenomen participatiebanen;

verzoekt de regering om, het aantal plaatsen in de sociale werkvoorzieningen niet eerder af te bouwen dan dat er daadwerkelijk participatiebanen voorhanden zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman