Nr. 141 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1331

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, aanhef komt te luiden:

Na artikel 10a worden zes artikelen ingevoegd, luidende:

II

In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 10d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10da Aanspraak op begeleiding op de werkplek

Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek.

Toelichting

Dit amendement regelt dat personen die in de doelgroep van loonkostensubsidie vallen recht hebben op begeleiding op de werkplek. Hiermee wordt snelle doorstroming naar werk ondersteund.

Voortman