Gepubliceerd: 18 februari 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-122.html
ID: 33161-122
Origineel: 33161-2

Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2014

Uw Kamer heeft mij verzocht uiteen te zetten of de zevende nota van wijziging van de Invoeringswet Participatiewet (Kamerstuk 33 161, nr. 119) is afgestemd met sociale partners (Handelingen II 2013/14, nr. Regeling van Werkzaamheden). De nota van wijziging beoogt hetzelfde te waarborgen als de afspraken die sociale partners reeds hebben gemaakt om voor de doelgroep van de garantiebanen te waarborgen dat zij kunnen deelnemen aan werk bij reguliere werkgevers en dat hen een dienstbetrekking kan worden geboden met bij aanvang een salaris op het niveau van WML.

De bepaling in de nota van wijziging treedt alleen in werking als de beoogde afspraken tussen sociale partners onverhoopt niet volledig tot stand zouden komen. Om in dat geval mensen uit de doelgroep voor wie dat nodig is in dienst te kunnen nemen, dient de wetsbepaling.

Ik heb de voorzitters van de Stichting van de Arbeid in kennis gesteld van de zevende nota van wijziging en zij hebben geen bezwaar aangetekend.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma