Gepubliceerd: 17 januari 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-111.html
ID: 33161-111

Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2014

Op 15 januari 2014 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij gevraagd om de vijfde nota van wijzing op de Invoeringswet Participatiewet zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden en haar te informeren over de planning van de vijfde nota van wijziging Participatiewet, de lagere regelgeving op basis van de Participatiewet en de (contouren van de) Quotumwet. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Vijfde nota van wijziging

Bijgevoegd ontvangt u een concept van de vijfde nota van wijziging1. Ik heb UWV, VNG en sociale partners de gelegenheid gegeven om hun reactie op het concept kenbaar te maken. De definitieve versie wordt naar verwachting begin februari 2014 bij de Kamer ingediend.

Deze vijfde nota van wijziging heb ik al aangekondigd in mijn brief van 2 december 20132 over de Participatiewet en quotum. De vijfde nota van wijziging bevat de wettelijke verankering van de afspraak tussen kabinet, sociale partners en VNG, dat UWV een rol krijgt bij de beoordeling of iemand zoveel begeleiding nodig heeft, dat beschut werk voor de hand ligt.

In het overleg tussen kabinet, sociale partners en VNG zijn ook andere afspraken gemaakt die consequenties hebben voor de wetgeving, te weten:

  • De wettelijke verankering van de 35 regionale werkbedrijven. Deze is al opgenomen in de vierde nota van wijziging die u op 2 december 2013 heeft ontvangen.

  • De doelgroep voor de extra banen en de wijze van beoordeling vereisen wettelijke borging. Bezien zal worden hoe dit in wettelijke regelgeving zal worden vastgelegd.

Lagere regelgeving Participatiewet

De vaste commissie heeft mij ook gevraagd om de planning van een aantal documenten. Deze betreffen lagere regelgeving, waaronder enkele algemene maatregelen van bestuur. Hieronder geef ik aan welke AMvB’s en overige lagere regelgeving zijn voorzien in het kader van de Participatiewet.

AMvB en lagere regelgeving

Beoogde plaatsing in Staatsblad

Op grond van een nieuwe bepaling in de Wet SUWI kunnen regels worden gesteld over de samenwerking tussen het UWV, gemeenten, werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. In de AMvB SUWI zullen op grond hiervan regels worden gesteld over de vorm en functie van de regionale werkbedrijven.

Juli 2014

   

AMvB Schattingsbesluit

In het te wijzigen Schattingsbesluit wordt het nieuwe arbeidsongeschiktheids-criterium van de Wajong 2015 «duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie» nader uitgewerkt. Mensen die aan dit arbeidsongeschiktheidscriterium voldoen, kunnen met ingang van 1 januari 2015 in aanmerking komen voor een recht op een uitkering op grond van de Wajong 2015. Verder worden in het Schattingsbesluit nadere regels gesteld over de beoordeling en overdracht van het zittend bestand van de Wajong.

September 2014

   

AMvB Wsw

Hierin wordt de afsluiting van de Wsw voor nieuwe instroom nader geregeld. Ook wordt de technische aanpassing opgenomen in verband met de overheveling financiering Wsw naar het Participatiebudget.

Juli 2014

   

AMvB over de nadere invulling van het nieuwe claimcriterium ZW en WIA.

September 2014

   

Lagere regelgeving met nadere regels over de vijfjaarlijkse herbeoordeling Wajong 2015. In eerdere vragen van de Kamer over dit onderwerp is aangegeven dat deze vijfjaarlijkse herbeoordeling efficiënt en zonder overbodige administratieve lasten moet plaatsvinden. Hiervoor is eerst meer inzicht in de populatie van Wajong 2015 nodig, alvorens nadere regels worden gesteld. Deze beoordelingen vinden pas plaats over enkele jaren. Daarom worden nadere regels pas later opgesteld.

September 2015

   

Lagere regelgeving over de doelgroepenverklaring mobiliteitsbonus en voor de vaststelling van Structureel Functionele Beperkingen.

Oktober 2014

De beoogde datum van inwerkingtreding van bovenstaande AMvB’s en lagere regelgeving is (op de AMvB voor de herbeoordeling in de Wajong 2015 na) 1 januari 2015, gelijktijdig met inwerkingtreding van de Participatiewet.

Quotumwet

De contouren van de Quotumwet heb ik geschetst in mijn brief van 2 december 2013 aan uw Kamer. Een concept van de Quotumwet ligt momenteel voor advies bij de verschillende betrokken partijen. Ook is het conceptwetsvoorstel sinds vrijdag 17 januari voor internetconsultatie beschikbaar:

(http://www.internetconsultatie.nl/quotumwet).

Mijn streven is om de Quotumwet voor het zomerreces aan uw Kamer aan te bieden.

Ik zie uit naar een spoedige parlementaire behandeling van de Participatiewet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma