Gepubliceerd: 13 september 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-52.html
ID: 33157-52

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2013

Op 11 januari 2013 verzocht RTL Nieuws mij met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om gegevens over de eindresultaten van leerlingen van groep 8 op basisscholen. Hierbij deel ik u mee dat ik op 12 september 2013 aan RTL Nieuws een databestand heb verstrekt van de gemiddelde eindtoetsscore van elke basisschool1.

De afgelopen periode heb ik alle schoolbesturen als belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen mijn besluit tot openbaarmaking (5 maart 2013). Op 19 maart diende een substantieel aantal schoolbesturen een verzoek om een voorlopige voorziening in. Ik heb toen de uitvoering van mijn besluit opgeschort hangende het bezwaar om de ingediende bezwaarschriften op een zorgvuldige wijze af te doen. Ik heb u hierover geïnformeerd in mijn brief van 19 maart 2013 (Kamerstuk 33 157, nr. 51).

Na zorgvuldige weging van de door de schoolbesturen aangedragen argumenten kwam ik (opnieuw) tot de conclusie dat ik op grond van de WOB niet anders kan dan de gevraagde informatie openbaar te maken. De schoolbesturen hebben vervolgens beroep ingesteld. Op 4 september 2013 concludeerde de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland dat (voor zover de openbaarmaking al tot enig nadeel zal leiden) er geen sprake is van onevenredige benadeling die zwaarder weegt dan het openbaarheidsbelang (UTR 13/4422 overweging 20). Tegen deze uitspraak is binnen 7 dagen geen hoger beroep ingesteld en geen voorlopige voorziening gevraagd. Daarom heb ik de gevraagde gegevens verstrekt, conform mijn Beslissing op bezwaar van 24 juni 2013.

De verstrekte gegevens betreffen de gemiddelde eindtoetsscores van alle basisscholen. In mijn beslissing heb ik nadrukkelijk rekening gehouden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leerlingen. Ik heb daarom noch de eindtoetsscores van leerlingen verstrekt, noch de gemiddelde schoolscore wanneer het aantal leerlingen dat deelnam aan de eindtoets 4 of minder was.

In mijn aanbiedingsbrief bij de verstrekking wijs ik RTL Nieuws (en iedereen die verder kennisneemt van deze gegevens) op de betekenis en de beperkingen van deze gegevens, alsmede op de beschikbare contextinformatie waarmee deze gegevens in perspectief kunnen worden geplaatst. Ik voeg deze aanbiedingsbrief hierbij2.

Uiteraard is de kwaliteit van een school meer dan alleen de gemiddelde score op de eindtoets. Daarom ondersteun ik het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-Raad van harte. In Vensters PO zullen alle basisscholen de komende jaren op transparante wijze vanuit verschillende invalshoeken indicatoren presenteren van hun kwaliteit en onderwijsopbrengsten. De PO-Raad streeft ernaar om Vensters PO in november van dit jaar landelijk te lanceren. Dit biedt een waardevolle ondersteuning voor de schoolkeuze van ouders, de interne sturing van scholen en de dialoog over de onderwijskwaliteit tussen de school en alle betrokkenen in de omgeving van de school.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker