Gepubliceerd: 19 maart 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-51.html
ID: 33157-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2013

Hierbij wil ik u graag informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van mijn besluit om in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de eindtoetsgegevens van de basisscholen openbaar te maken.

Zoals ik u op 15 maart 2013 in mijn beantwoording van de vragen van het lid Bisschop (SGP) van 7 maart 2013 heb meegedeeld (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1693), ben ik tot de conclusie gekomen dat ik op grond van de Wob niet anders kan dan de gevraagde informatie openbaar te maken. Ik heb de schoolbesturen als belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld om tegen het besluit tot openbaarmaking een bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening aan te vragen.

De termijn om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen loopt vandaag (dinsdag 19 maart) af. Er is door een substantieel aantal schoolbesturen een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Uit overwegingen van zorgvuldigheid heb ik daarom besloten om de uitvoering van het Wob-besluit op te schorten. In afwachting van de uitspraak van de voorzieningenrechter over de verzoeken zal ik de gevraagde gegevens niet openbaar maken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker