84,7 %
15,3 %

SGP

VVD

CU

D66

PvdA

CDA

PVV

PvdD

GL

50PLUS

SP


Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 40

Ontvangen 28 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Onderwijskundig rapport en schooladvies.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De centrale eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te voorkomen.

3. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Ten behoeve van iedere leerling in het achtste schooljaar stelt het bevoegd gezag voor 1 maart een schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag van de eindtoets, bedoeld in artikel 9b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust, heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de eindtoets, wordt dit gemotiveerd.

II

In artikel I wordt onderdeel H vervangen door:

H

In artikel 178a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onderdeel g wordt vervangen door:

  • g. indien van toepassing de uitslag van de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 9b, het niveau waarop de centrale eindtoets is afgelegd en indien geen centrale eindtoets is afgelegd de reden daarvan;.

2. Onderdeel h wordt vervangen door:

  • h. het schooladvies, bedoeld in artikel 42, tweede lid;.

III

In artikel II wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Onderwijskundig rapport en schooladvies.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De centrale eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te voorkomen.

3. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Ten behoeve van iedere leerling in het laatste schooljaar van het speciaal onderwijs stelt het bevoegd gezag voor 1 maart een schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag van de eindtoets, bedoeld in artikel 18b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust, heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de eindtoets, wordt dit gemotiveerd.

IV

In artikel II wordt onderdeel H vervangen door:

H

In artikel 164a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • k. indien van toepassing de uitslag van de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 18b, het niveau waarop de centrale eindtoets is afgelegd en indien geen centrale eindtoets is afgelegd de reden daarvan; en

  • l. het schooladvies, bedoeld in artikel 43, tweede lid..

V

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt na lid 1b een lid ingevoegd, luidende:

  • 1c. De toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 43, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.

Toelichting

Met dit amendement wordt het begrip schooladvies in de wet verankerd. Niet de eindtoets (een momentopname), maar het schooladvies wordt leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs en voor de instroom op een onderwijsniveau. De basisschool (regulier onderwijs alsmede speciaal onderwijs) stelt vóór 1 maart het schooladvies omtrent het onderwijsniveau/vervolgonderwijs van elke leerling vast. Leerlingen dienen namelijk aan de hand van het leerling- en onderwijsvolgsysteem oftewel op basis van hun gehele ontwikkeling op de basisschool door te stromen naar een onderwijsniveau op het voortgezet onderwijs. Het oordeel van de professional/leraar staat daarbij centraal.

De eindtoets wordt een objectief tweede gegeven. Volgens onderzoek zouden elk jaar 10 procent van alle leerlingen een lager schooladvies kunnen krijgen. Om onderadvisering te voorkomen hebben leerlingen recht op een objectief tweede gegeven dat dient als een second opinion (eindtoets). Indien een leerling hoger scoort op de eindtoets dan het schooladvies wordt het schooladvies heroverwogen door de basisschool (regulier onderwijs alsmede speciaal onderwijs). Indien de school besluit het schooladvies niet te wijzigen, wordt dit gemotiveerd. Ouders die het vervolgens niet eens zijn met de uitkomst van de heroverweging van het schooladvies, kunnen dan conform de klachtenregeling een klacht indienen bij de klachtencommissie. Informatie over de laagdrempelige klachtencommissie is opgenomen in de schoolgids, die jaarlijks aan alle ouders beschikbaar wordt gesteld. Voor de vaststelling van de schoolgids is de instemming vereist van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In de Wet op het primair onderwijs is de klachtenregeling uiteengezet in artikel 14, in de Wet op de expertisecentra in artikel 23. Op basis van beide artikelen dient het bevoegd gezag van een school een klachtencommissie in te stellen, alwaar klachten kunnen worden behandeld. De ouders of verzorgers van een kind kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag. Het uitbrengen van een schooladvies valt onder deze definitie.

Ypma