92,0 %
8,0 %

PvdA

D66

CU

GL

VVD

50PLUS

CDA

PVV

SGP

PvdD

SP


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, punt 2, wordt aan het zevende lid (nieuw) een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld.

II

In artikel II, onderdeel A, wordt aan het achtste lid van artikel 11 een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld.

Toelichting

Dit wetsvoorstel verplicht scholen tot het gebruiken van een leerlingvolgsysteem maar regelt niet welk systeem een school moet kiezen. Dat laatste doet recht aan de vrijheid van scholen. Het achterliggende doel van het gebruiken van leerlingvolgsystemen is het meetbaar maken van leerwinst. Als we dit doel willen bereiken moeten we een aantal kwalitatieve criteria meegeven waaraan alle systemen moeten voldoen. Deze criteria kunnen ingevuld worden in een AMvB maar zouden volgens de indieners van dit amendement in ieder geval het volgende kunnen inhouden;

  • LVS moet vergelijkbaarheid van de resultaten op schoolniveau mogelijk maken

  • LVS toetsen moeten door een onafhankelijke commissie kunnen worden beoordeeld

  • LVS biedt de mogelijkheid tot het inzichtelijk maken van informatie voor ouders

  • LVS moet zo min mogelijk extra bureaucratie opleveren

  • LVS kent een exporteerfunctie voor data uitwisseling met het VO

  • De gegevens uit het LVS zijn in eigendom van de school en niet in eigendom van de aanbieder van het LVS

  • LVS waarborgt de privacy van de leerling.

Straus