Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 19 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

Toelichting

Met het verplichten van een waar de Nederlandse geschiedenis deel van uitmaakt, beoogt de indiener identificatie met Nederland en zijn waarden te bevorderen.

Beertema