Kamerstuk 33145-31

Amendement van het lid Klaver over het toekennen van één jaar extra studiefinanciering aan studenten die een lerarenopleiding volgen

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

Gepubliceerd: 24 april 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-31.html
ID: 33145-31

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 24 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel X, wordt artikel 5.2a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrijft wordt «lerarenkopopleiding» vervangen door: lerarenopleiding.

2. Voor de huidige tekst van het artikel wordt «1» geplaatst.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De basisbeurs en aanvullende beurs worden op aanvraag met 1 jaar verlengd, indien reeds eerder prestatiebeurs is toegekend op grond van artikel 5.2. en een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, van de WHW wordt gevolgd.

II

In artikel I, onderdeel X, wordt in artikel 5.2c, de puntkomma aan het einde van onderdeel b vervangen door «, of», wordt aan het einde van onderdeel c «; of» vervangen door een punt en vervalt onderdeel d.

Toelichting

Dit amendement regelt dat studenten die een educatieve master volgen een jaar extra recht op prestatiebeurs. De regering wil meer eerstegraads bevoegde docenten voor de klas. De invoering van een sociaal leenstelsel voor de educatieve masters, maakt deze opleidingen onaantrekkelijker. Door studenten van de educatieve masters een jaar langer prestatiebeurs toe te kennen, blijven academici gestimuleerd worden een educatieve master te gaan volgen.

Klaver