Gepubliceerd: 19 april 2012
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-23.html
ID: 33145-23

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vier nieuwe artikelen» vervangen door: vijf nieuwe artikelen.

2. Na artikel 5.2c wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5.2d. Verlenging duur basisbeurs en aanvullende beurs voor studenten aan een meerjarige master

De basisbeurs en aanvullende beurs worden in aanvulling op het eerste lid van artikel 5.2 verstrekt aan een student die een opleiding, als bedoeld in artikel 7.4a, derde tot en met zevende lid volgt, gedurende de periode waarop de studielast van deze opleiding is gebaseerd, verminderd met een jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het leenstelsel in het laatste jaar van de masteropleiding van toepassing is. Hiermee worden alle masterstudenten gelijk behandeld.

Jasper van Dijk