Kamerstuk 33127-6

Amendement van het lid Leijten over het doen van een specifieke uitkering ten aanzien van de gedecentraliseerde delen uit de Wmo

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 17 februari 2012
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-6.html
ID: 33127-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 17 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel G, een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ga

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

  • 1. Onze Minister verstrekt aan de gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van het beleid op het terrein van begeleiding of van het beleid dat mede ten doel heeft de begeleiding te doen afnemen.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over onderwerpen als bedoeld in artikel 20, derde lid, onder a, c,d, e en f.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het onderwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

II

Na artikel V worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA

Indien het bij geleidende brief van 4 maart 2008 aanhangig gemaaktevoorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden (31 375) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel I, onderdeel G, van deze wet, wordt in deze wet artikel I, onderdeel G, als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt de zinsnede «artikel 20» vervangen door: artikel 20a.

2. Het artikelopschrift «Artikel 20a» wordt vervangen door: Artikel 20b.

ARTIKEL VB

Indien het bij geleidende brief van 4 maart 2008 aanhangig gemaakte voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden (31 375) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel I wordt in het opschrift de zinsnede «artikel 20» vervangen door: artikel 20a.

2. Het artikelopschrift «Artikel 20a» wordt vervangen door: Artikel 20b.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het budget dat gedecentraliseerd wordt voor de taak begeleiding ook geoormerkt is voor de begeleiding, de ondersteuning en andere zorgtaken. De indiener is van mening dat geld voor begeleiding, ondersteuning en zorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak.

De indiener merkt op dat juist in tijden van vele bezuinigingen op het Gemeentefonds het risico aanwezig is dat geld onttrokken wordt aan voor burgers belangrijke zaken als ondersteuning, begeleiding en andere zorgtaken. Voor het goed uitvoeren van deze nieuwe gemeentelijke taak, draagt het oormerken ertoe dat er voldoende budget is voor het uitvoeren van de taken.

In het amendement is een samenloop bepaling opgenomen met de initiatiefwet 31 375.

Leijten