Gepubliceerd: 5 april 2012
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-49.html
ID: 33127-49

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zorgkosten blijven stijgen en hervormingen in de langdurige zorg niet langer vooruitgeschoven moeten worden;

overwegende dat het wenselijk is dat zowel de extramurale zorg als de intramurale begeleiding, verzorging en verpleging dicht in de buurt van mensen wordt georganiseerd;

constaterende dat gemeenten alleen verantwoordelijk worden voor de functies «begeleiding» en «kortdurend verblijf», waardoor cliënten te maken krijgen met verschillende loketten, afstemmingsproblemen en meer bureaucratie;

constaterende dat gemeenten beter in staat zijn maatwerk te leveren, verbindingen kunnen leggen met andere gemeentelijke beleidsterreinen en een sterkere prikkel voelen om zorg scherp in te kopen, waardoor volgens het Centraal Planbureau een besparing van 1 mld. kan worden bereikt;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe de overheveling van de gehele extramurale verzorging en verpleging alsmede de intramurale begeleiding, verzorging en verpleging vanuit de AWBZ naar gemeenten kan worden vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra