Kamerstuk 33127-36

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 18 over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 4 april 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-36.html
ID: 33127-36
Origineel: 33127-18

Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Na artikel 12 wordt aan paragraaf 2 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 12a

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan aan een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5° en 6° die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie een gehandicaptenparkeerkaart verstrekken.

  • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet kunnen gemeenten geen belasting als bedoeld in dat artikel heffen voor het doen of laten staan van een voertuig waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar is aangebracht.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld aangaande de wijze waarop een financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door het college van burgemeester en wethouders.

  • 4. De in het vorige lid bedoelde financiële tegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 19.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeergeld meer hoeven te betalen. Deze kaarthouders, betalen voor het gebruik parkeerplaatsen door middel van het aanschaffen van de gehandicaptenparkeerkaart. Gemeenten mogen de prijs van die kaart laten afhangen van het inkomen van de aanvrager. De bijdrage voor de gehandicaptenparkeerkaart is een financiele tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 19 van de WMO. Hiermee wordt gegarandeerd dat de eigen bijdrage voor de gehandicaptenparkeerkaart komt te vallen onder het maximum van het totaal aan eigen bijdragen dat gemeenten voor de verschillende soorten van maatschappelijke ondersteuning mede aan de hand van het inkomen van de aanvrager mogen vaststellen.

Voor veel mensen met een beperking zijn voorzieningen in natura niet nodig. Zij kunnen zelf auto rijden of organiseren dat iemand anders voor hun rijdt. Een belemmering is dan vaak wel het vinden van een parkeerplaats dicht bij de plaats van bestemming. De voorziening die daarvoor geldt, is de gehandicaptenparkeerkaart. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen komen daarvoor aanmerking.

In een groot aantal gemeenten kan men met een gehandicaptenparkeerkaart overal, zonder parkeergeld te betalen, parkeren. In andere gemeenten moet men met een gehandicaptenparkeerkaart overal, ook op officiële invalidenparkeerplaatsen, betalen. En er bestaan meerdere tussenvarianten. Een grote meerderheid van gemeenten voert het beleid dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeergeld hoeven te betalen. Het aantal gemeenten dat dit beleid voerde, was lange tijd groeiende. Echter vanwege bezuinigingen komen steeds meer gemeenten daarop terug.

Wolbert