Kamerstuk 33127-18

Amendement van het lid Wolbert over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 2 april 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-18.html
ID: 33127-18
Wijzigingen: 33127-36

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT

Ontvangen 2 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, onder 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «een onderdeel» vervangen door: een onderdeel e en een onderdeel f.

2. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma wordt na onderdeel e een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. te beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart op basis waarvan gemeenten geen belasting kunnen heffen op grond van artikel 225, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet.

II

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 19, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Deze regels omvatten in elk geval de wijze waarop een financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeergeld meer hoeven te betalen. Deze kaarthouders, betalen voor het gebruik parkeerplaatsen door middel van het aanschaffen van de gehandicaptenparkeerkaart. Gemeenten mogen de prijs van die kaart laten afhangen van het inkomen van de aanvrager.

Voor veel mensen met een beperking zijn voorzieningen in natura niet nodig. Zij kunnen zelf auto rijden of organiseren dat iemand anders voor hun rijdt. Een belemmering is dan vaak wel het vinden van een parkeerplaats dicht bij de plaats van bestemming. De voorziening die daarvoor geldt, is de gehandicaptenparkeerkaart. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen komen daarvoor aanmerking.

In een groot aantal gemeenten kan men met een gehandicaptenparkeerkaart overal, zonder parkeergeld te betalen, parkeren. In andere gemeenten moet men met een gehandicaptenparkeerkaart overal, ook op officiële invalidenparkeerplaatsen, betalen. En er bestaan meerdere tussenvarianten. Een grote meerderheid van gemeenten voert het beleid dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeergeld hoeven te betalen. Het aantal gemeenten dat dit beleid voerde, was lange tijd groeiende. Echter vanwege bezuinigingen komen steeds meer gemeenten daarop terug.

Wolbert