Kamerstuk 33127-31

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 12 over het stellen van regels over een second opinion

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 4 april 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-31.html
ID: 33127-31
Origineel: 33127-12

Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Aan artikel 4 (nieuw) wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop de aanvrager de mening van een onafhankelijke deskundige kan vragen over de eventuele toepassing van het bepaalde in artikel 5, vierde lid.

Toelichting

In de nieuwe wet staat dat mensen voor wie de individuele voorziening niet passend is, alsnog het recht hebben op een pgb. Het heeft de voorkeur het wettelijk recht op een pgb voor individuele voorziening te handhaven. Wanneer amendering van de wet in die zin niet op een meerderheid kan rekenen blijft de vraag bestaan wie bepaalt dat de voorziening niet passend is.

De gemeente dient in de verordening vast te leggen onder welke voorwaarden er een aanspraak bestaat op een pgb. In het wetsvoorstel bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om een second opinion in te roepen. Voor cliënten is er een mogelijkheid tot bezwaar en beroep indien zij van mening zijn dat de voorwaarden die in de Wmo en de verordening zijn opgenomen niet goed worden toegepast. Dit amendement regelt dat ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling of een individuele voorziening passend is of dat een pgb moet worden toegekend, ook door de cliënt een externe expertise kan worden ingeroepen als second opinion.

Wolbert