Gepubliceerd: 29 maart 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-12.html
ID: 33127-12
Wijzigingen: 33127-31

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT

Ontvangen 29 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «een derde en een vierde» vervangen door: een derde, vierde en vijfde.

2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop de cliënt, bedoeld in het vierde lid, de mening van een onafhankelijke deskundige kan vragen over de toepassing van het bepaalde in dat lid.

Toelichting

In de nieuwe wet staat dat mensen voor wie de individuele voorziening niet passend is, alsnog het recht hebben op een pgb. Het heeft de voorkeur het wettelijk recht op een pgb voor individuele voorziening te handhaven. Wanneer amendering van de wet in die zin niet op een meerderheid kan rekenen blijft de vraag bestaan wie bepaalt dat de voorziening niet passend is.

De gemeente dient in de verordening vast te leggen onder welke voorwaarden er een aanspraak bestaat op een pgb. In het wetsvoorstel bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om een second opinion in te roepen. Voor cliënten is er een mogelijkheid tot bezwaar en beroep indien zij van mening zijn dat de voorwaarden die in de Wmo en de verordening zijn opgenomen niet goed worden toegepast. Dit amendement regelt dat ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling of een individuele voorziening passend is of dat een pgb moet worden toegekend, ook door de cliënt een externe expertise kan worden ingeroepen als second opinion.

Wolbert