Kamerstuk 33127-30

Gewijzigd amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 17 over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX, eerste lid, onderdeel a, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd:, voor zover niet betrekking hebbend op palliatieve zorg.

II

In artikel IX, tweede lid, wordt «begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: de begeleiding en het kortdurend verblijf, voor zover niet betrekking hebbend op palliatieve zorg.

Toelichting

De begeleiding van mensen in hun laatste levensfase hangt sterk samen met de zorg die geboden wordt door verpleegkundige of verzorgende. Aangezien de zorg in de AWBZ blijft dient ook de begeleiding bij palliatieve zorg in de AWBZ te blijven. Er is immers geen sprake van begeleiding, gericht op participatie.

Dit amendement regelt dat de begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg niet wordt overgeheveld naar de Wmo. De begeleiding van deze personen blijft derhalve onder het regime van de Awbz bestaan.

Wolbert Wiegman-Van Meppelen Scheppink