Kamerstuk 33127-17

Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 2 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX, eerste lid, onderdeel a, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd: , tenzij die begeleiding betrekking heeft op palliatieve zorg.

II

In artikel IX, tweede lid, wordt «begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: de begeleiding en het kortdurend verblijf, bedoeld in het eerste lid.

III

In artikel XI, derde lid, wordt «op begeleiding» vervangen door «op de begeleiding, bedoeld in het eerste lid» en wordt «van kortdurend verblijf» vervangen door: van het kortdurend verblijf, bedoeld in het eerste lid.

IV

In artikel XI, vierde lid, wordt «begeleiding of kortdurend verblijf» vervangen door: de begeleiding of het kortdurend verblijf, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

De begeleiding van mensen in hun laatste levensfase hangt sterk samen met de zorg die geboden wordt door verpleegkundige of verzorgende. Aangezien de zorg in de AWBZ blijft dient ook de begeleiding bij palliatieve zorg in de AWBZ te blijven. Er is immers geen sprake van begeleiding , gericht op participatie.

Dit amendement regelt dat de begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg niet wordt overgeheveld naar de Wmo. De begeleiding van deze personen blijft derhalve onder het regime van de Awbz bestaan.

Wolbert Wiegman-Van Meppelen Scheppink