Kamerstuk 33127-25

Amendement van het lid Pia Dijkstra over het opnemen van een meldplicht in de Wmo voor calamiteiten en geweld

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 4 april 2012
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-25.html
ID: 33127-25

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKSTRA

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, onder 3, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie onderdelen» vervangen door: twee onderdelen.

2. Onderdeel g vervalt.

II

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  • 1. De gemeenteraad stelt een meldpunt in bij een daartoe door hem aangewezen instantie, waar calamiteiten en geweld bij de verlening van maatschappelijke ondersteuning worden gemeld.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inrichting en opzet van het meldpunt.

III

In artikel I, onderdeel D, onder twee, wordt in het toe te voegen derde lid «tot en met g» vervangen door: tot en met f.

Toelichting

Calamiteiten en seksueel geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn ernstige aangelegenheden waarbij de grootste zorgvuldigheid moet worden betracht. De meldplicht zoals geregeld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen is op dit moment een effectief middel bij het signaleren en aanpakken van misbruik en geweld. Dit amendement regelt dat een meldplicht bij calamiteiten en geweld ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht wordt.

Dijkstra