Kamerstuk 33124-16

Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper

Dossier: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33124-16.html
ID: 33124-16

10,0 %
90,0 %

GL

PvdD

SGP

PVV

SP

PvdA

VVD

CU

CDA

D66

50PLUS


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA

Ontvangen 15 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11b, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. De dubbele punt aan het slot van de aanhef vervalt.

2. In onderdeel a vervalt de aanduiding «a.» en wordt de zinsnede «eerste lid, aanhef en onderdeel a, of» vervangen door een punt.

3. Onderdeel b vervalt.

II

In artikel I, onderdeel B, vervalt artikel 11c.

III

In artikel I, onderdeel B, vervalt artikel 11d.

IV

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11e, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. De dubbele punt aan het slot van de aanhef vervalt.

2. In onderdeel a vervalt de aanduiding «a.», en wordt «, of» vervangen door een punt.

3. Onderdeel b vervalt.

V

In artikel I, onderdeel B, vervalt artikel 11f.

VI

In artikel II vervalt telkens: onderdeel a,.

VII

In artikel III, onderdeel a, wordt «de artikelen 11a tot en met 11d» vervangen door: de artikelen 11a, 11b.

VIII

In artikel IV, onderdeel a, wordt «de artikelen 11a tot en met 11d» vervangen door: de artikelen 11a, 11b.

IX

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «de artikelen 11a tot en met 11f» vervangen door «de artikelen 11a, 11b en 11e».

2. De tweede volzin vervalt.

Toelichting

Dit amendement draagt ervoor zorg dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper. Een dergelijke verplichting is ongewenst omdat het een verdere complicering betekent van een toch al disfunctionerende woningmarkt. Bovendien is reeds gebleken dat er bij de Nederlandse burger weinig draagvlak is voor het energieprestatiecertificaat.

Tegen deze achtergrond schrapt het amendement uit het wetsvoorstel de verplichtingen ex de voorgestelde artikelen 11c (verplichting overlegging energieprestatiecertificaat bij verkoop), 11d (verplichting overlegging energieprestatiecertificaat bij verhuur), 11e, eerste lid, onder b (verplichting aanwezigheid energieprestatiecertificaat in te verkopen of te verhuren gebouwen groter dan 500 m² die veelvuldig door publiek worden bezocht)

en 11f (verplichting vermelding energieprestatie bij advertentie verkoop/verhuur) van de Woningwet. Verder worden in verband met deze aanpassingen enige wetstechnische wijzigingen doorgevoerd.

Fritsma