Gepubliceerd: 11 oktober 2011
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: bestuur rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32871-4.html
ID: 32871-4

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 11 oktober 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

1.

Algemeen

1

2.

Kernenergiewet

1

1. Algemeen

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten.

2. Kernenergiewet

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid kunnen instemmen met alle aanpassingen behalve de aanpassing van de kernenergiewet. De leden vragen het de regering op de volgende vragen toelichting te geven.

Bij de voorgestelde wijziging wordt vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale en handhaving en toezicht daarop onder de verantwoordelijkheid van één ministerie geplaatst. Dit achten de leden van de fractie van de PvdA onwenselijk. De leden van de PvdA-fractie wijzen erop dat in Japan, na de ramp met de kerncentrale Fukushima, juist is geconcludeerd dat de verstrengeling van vergunning en toezicht juist tot een zeer onwenselijke situatie heeft geleid. Japan heeft derhalve besloten deze functies juist weer te scheiden. Hoe beoordeelt de regering haar voornemen in het licht van deze ontwikkelingen in Japan?

De leden van de PvdA-fractie vragen of het mogelijk is dat uit de evaluatie van bestaande wettelijke en regelgevende kaders van de lidstaten uitgevoerd door de Europese Commissie, naar voren komt dat de keuze voor bovengenoemde aanpassing niet wenselijk is. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt de regering dit dan op te lossen?

De leden van de PvdA-fractie vragen of het mogelijk is dat uit het onderzoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) naar voren komt dat de keuze voor bovengenoemde aanpassing niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt de regering dit dan op te lossen?

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Van der Ham

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie,

Blacquière