Kamerstuk 32855-19

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en uitvoering teozegging over het gebruik van ouderschapsverlof

Dossier: Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Gepubliceerd: 14 september 2014
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32855-19.html
ID: 32855-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2014

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen in het nader verslag bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, vastgesteld dd. 5 juni jl. (Kamerstuk 32 855, nr. 20). Tevens treft u hierbij aan de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel, houdende een regeling voor overdracht van bevallingsverlof bij het overlijden van de moeder (Kamerstuk 32 855, nr. 21). De stukken worden ingediend mede namens de Ministers van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om gevolg te geven aan een toezegging in het plenaire debat over het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (Kamerstuk 33 716) dd. 6 maart jl., om de Kamer te informeren over het gebruik van ouderschapsverlof en de mate waarin betaling van ouderschapsverlof in cao’s is opgenomen (Handelingen II 2013/14, nr. 60, item 13).

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de periode 2001–2013 het gebruik van ouderschapsverlof een sterk stijgende lijn vertoont. Het feitelijk gebruik van werknemers die recht hadden op ouderschapsverlof lag in 2001 op 20%. In 2013 was dat percentage verdubbeld naar 40%.

Tevens heeft mijn Ministerie recentelijk onderzoek uitgevoerd naar afspraken over arbeid en zorg in cao’s. Hieruit blijkt dat sinds 2009 de cao-afspraken op het punt van loondoorbetaling bij ouderschapsverlof nagenoeg ongewijzigd zijn. In 15% van de cao’s is een bepaling opgenomen dat het loon wordt doorbetaald gedurende het ouderschapsverlof; de loondoorbetaling over de verlofuren varieert tussen 25% en 75% van het loon.

Het onderzoek beslaat ook andere cao-bepalingen die van invloed kunnen zijn op de combinatie van arbeid en zorg (o.m. werktijden, arbeidsduur, andere verlofregelingen, mantelzorgmogelijkheden, thuiswerkregelingen). Het gehele onderzoek is te vinden op www.cao.szw.nl.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher