Kamerstuk 32780-IIA-4

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 3 inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling voor 2010

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)


100,0 %
0,0 %

VVD

PvdD

SP

CDA

GL

PVV

SGP

CU

D66

PvdA


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 30 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 10 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 1 173 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de loonbijstelling 2010 die de Tweede Kamer heeft ontvangen ook structureel in de begroting te verwerken.

Bij de Voorjaarsnota 2010 is aan de Staten-Generaal, in tegenstelling tot de overige Hoge Colleges van Staat, geen loonbijstelling toegekend. Bij de Najaarsnota 2010 is dat alsnog gebeurd, maar alleen voor het jaar 2010. De doorwerking van deze zogenaamde loonbijstellingstranche 2010 naar 2011 en volgende jaren is daarom in de voorbereiding op deze Voorjaarsnota aangevraagd, maar niet gehonoreerd door het kabinet.

Er is geen ratio om de Staten-Generaal in deze anders te behandelen dan de overige colleges van Staat. Evenmin past het in de systematiek van de loonbijstelling om deze slechts voor één jaar toe te kennen. Dit nog los van het principiële punt dat het kabinet afwijkt van het, inmiddels in de Comptabiliteitswet verankerde, uitgangspunt dat de Tweede Kamer haar eigen begroting vaststelt en het kabinet deze raming overneemt, tenzij een evident zwaarwegende reden zich hiertegen verzet.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden via overheveling van de voor loonbijstelling gereserveerde middelen in de aanvullende post arbeidsvoorwaarden naar begroting IIA.

Harbers

Plasterk

Van DijckBlanksma-van den Heuvel

Irrgang

Koolmees

Braakhuis

Schouten

Dijkgraaf

Ouwehand