Kamerstuk 32752-52

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van politieke partijen over 2017

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 30 oktober 2018
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-52.html
ID: 32752-52

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2018

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) heeft bij brief van 24 september1 jl. advies uitgebracht over de jaarstukken over het jaar 2017 die de politieke partijen conform de Wfpp voor 1 juli 2018 hebben ingediend2. Dit betreft de volgende documenten:

  • a) een financieel verslag met een weergave van de ontvangen subsidies, de ontvangen bijdragen, de overige inkomsten, de vermogenspositie en de schulden van de politieke partij;

  • b) een overzicht van de bijdragen van in totaal € 4.500 of meer die de politieke partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen;

  • c) een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer;

  • d) een schriftelijke verklaring van de accountant, waarin hij de uitslag weergeeft van zijn onderzoek in een schriftelijke verklaring omtrent de getrouwheid van het financieel verslag en de bovengenoemde overzichten.

Deze overzichten zal ik binnenkort openbaar maken door publicatie op www.rijksoverheid.nl.

Algemeen beeld

In algemene zin spreekt de Ctfpp haar waardering uit voor de kwaliteit van de voor 1 juli 2018 aangeleverde verslaglegging. Voor zover de Ctfpp kan nagaan, hebben de politieke partijen transparant rekenschap gegeven van ontvangen giften en schulden.

Wel ziet de Ctfpp ruimte voor verbetering bij de aanlevering van de op grond van de Wfpp te verstrekken informatie alsmede de controle daarvan door de accountant. In dit kader constateert de Ctfpp dat de diversiteit van de aangeleverde verslaglegging de vergelijkbaarheid en transparantie bemoeilijkt. In haar advies noemt de Ctfpp voorbeelden, zoals de omgang met het overzicht van schulden en de registratie van bijdragen en schulden aan neveninstellingen.

Advies

De Ctfpp adviseert om aan de verslaglegging en accountantscontrole aandacht te besteden door middel van een handreiking, model verantwoording en aanpassing van het Model goedkeurende accountantsverklaring. Ik deel de analyse van de Ctfpp en heb besloten te onderzoeken welke stappen en wijzigingen nodig zijn om het proces van verantwoording beter in te richten. De door de Ctfpp aangedragen vormen betrek ik hierbij. Belangrijke uitgangspunten van eventuele wijzigingen zijn dat de verantwoordingslasten voor politieke partijen niet toenemen en dat zij een duidelijk verantwoordingskader hebben.

De Ctfpp adviseert in het verlengde tevens om de Wfpp en Regeling financiering politieke partijen zodanig aan te passen dat dit het verantwoordingsproces ten goede komt. Daarnaast geeft de Ctfpp ter overweging mee een online raadpleegbaar register in te richten van neveninstellingen waarmee de volledigheid van de verantwoording en de controle kan worden geborgd. Dit advies en deze overweging betrek ik bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wfpp, die ik u binnenkort aan zal bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren