Kamerstuk 32752-32

Motie-Schouw over openbaarmakingsplicht van de financiering van plaatselijke partijen

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-32.html
ID: 32752-32

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Wet financiering politieke partijen mede tot doel heeft om door een grotere mate van transparantie over de inkomsten van een partij, de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen;

overwegende, dat dit risico zich niet alleen in de landelijke politiek, maar tevens op lokaal dan wel regionaal niveau manifesteert;

voorts overwegende dat het uitzonderen van plaatselijke partijen en afdelingen van partijen een mogelijkheid biedt om de regels omtrent openbaarheid van partijfinanciering te omzeilen;

spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is om ook voor giften aan lokale en regionale partijen een wettelijke openbaarmakingsplicht in te stellen;

verzoekt de regering voor de zomer van 2014 – op basis van de ervaringen met het toezicht op grond van de Wet financiering politieke partijen – een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen om ook voor plaatselijke partijen en afdelingen een openbaarmakingsplicht en onafhankelijk toezicht daarop in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw